Bieszczadzkie Smaki

Zapraszamy do konkursu - zabawy "ZBIERZ PIECZĄTKI I ODBIERZ NAGRODĘ" polegającego na odwiedzeniu naszych stoisk w Bieszczadach i dokonaniu w jednym z nich zakupów na kwotę minimum 50,00 zł wraz z notatnikiem bieszczadzkiego zielarza.
Notatnik ten posiada stronę z miejscami na pieczątki, zebranie wszystkich czterech uprawnia do odbioru nagrody niespodzianki, a po wypełnieniu kuponu bierzemy udział w losowaniu nagrody głównej - weekend  w Bieszczadach - zakwaterowanie "BIESZCZADZKI SEN" Smolnik-Zubeńsko k/ Komańczy.
Szczegóły w regulaminie.
Dobrej zabawy!


REGULAMIN KONKURSU „ZBIERZ PIECZATKI I ODBIERZ NAGRODĘ”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zbierz pieczątki i odbierz nagrodę” i jest zwany dalej: "Konkursem".

 

2.Organizatorem Konkursu są „Bieszczadzkie Smaki” Sp. z o.o. Wola Michowa 7 38-543 Komańcza zwana dalej „Organizatorem”.

 

3. Konkurs będzie przeprowadzany od dnia 01-05-2018r. do 31-10-2018

 

 

§ 2

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b) nie jest pracownikiem „Bieszczadzkich Smaków” Sp. z o.o.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika „Bieszczadzkich Smaków” Sp. z o.o.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.śpiewanychleb.pl

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1.

 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 

1.     Nagrody będą przyznawane każdemu uczestnikowi konkursu, który zbierze w „Notatniku bieszczadzkiego zielarza” cztery pieczątki potwierdzające zakup produktów „Bieszczadzkich Smaków” na kwotę minimum 50,oo zł. na stoiskach firmowych Organizatora tj:

·         Smolnik 9 k/ Komańczy

·         Wola Michowa 7 k/ Komańczy

·         Stacja Kolejki Bieszczadzkiej Majdan 17 k/ Cisnej

·         „Hipisówka” Dołżyca 17 k/Cisnej

 

2.     Nagrodami w Konkursie są:

a)     Produkty „Bieszczadzkich Smaków” aktualnie dostępne do odbioru po okazaniu „Notatnika” z zebranymi pieczątkami.

b)     Odbiór nagród będzie realizowany przez punkty sprzedaży w :
·         Smolnik 9 k/ Komańczy
·         „Hipisówka” Dołżyca 17 k/Cisnej

c)     NAGRODA GŁÓWNA – WEEKEND W BIESZCZADACH W DOWOLNYM TERMINIE PO UZGODNIENIU Z ORGANIZATOREM – ZAKWATEROWANIE „BIESZCZADZKI SEN” www.bieszczadzki-sen.pl

 

 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu
3 (trzech) dni od zakończenia edycji , na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.

 

7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

 

 

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). Dane osobowe podajemy w dwóch punktach sprzedaży;

·         Smolnik 9 k/Komańczy

·         „Hipisówka” Dołżyca 17 k/Cisnej

 

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.śpiewanychleb.pl